arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x

CEFR และ EF SET

CEFR และ EF SET

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) คือมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรับเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก EF SET เป็นมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษเดียวที่วัดระดับทักษะทั้งหมดได้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับชำนาญ โดยอ้างอิงตามกรอบ CEFR แบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับมาตรฐานอื่น ๆ สามารถประเมินระดับความเชี่ยวชาญได้บ้าง แต่ไม่ใช่ระดับทั้งหมดของ CEFR

คือแนวทางในการอธิบายว่าคุณสามารถพูดและเข้าใจภาษาต่างชาติได้ดีระดับใด โดยมีเกณฑ์การวัดะดับภาษามากมายที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน ได้แก่ American Council on the Teaching of Foreign Languages Proficiency Guidelines (ACTFL) ,Canadian Language Benchmarks (CLB) และ Interagency Language Roundtable scale (ILR) อย่างไรก็ตาม CEFR ไม่ได้ยึดติดกับแบบทดสอบภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นพิเศษ

CEFR คือมาตรฐานยุโรปและได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้กับภาษายุโรปใดก็ตาม ดังนั้นจึงสามารถใช้ในการอธิบายทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาเยอรมัน หรือทักษะภาษาเอสโตเนียของคุณ (หากว่าคุณมีทักษะเหล่านี้)

CEFR แบ่งความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาออกเป็น 6 ระดับ และได้นำมาใช้ที่ EF SET.

CEFR ได้รับการตั้งขึ้นโดยสภายุโรปในปี 1990 ให้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้สอนภาษาทุกประเทศในยุโรป สภายุโรปต้องการปรับปรุงแนวทางสำหรับลูกจ้างและสถาบันการศึกษาที่ต้องการประเมินความเชี่ยวชาญทางภาษาของผู้สมัคร เกณฑ์ที่กำหนดนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการสอนและการประเมิน

CEFR ไม่ได้เชื่อมโยงหรือยึดตามแบบทดสอบใดแบบทดสอบหนึ่งเป็นพิเศษ หากแต่เป็นการกำหนดทักษะที่สามารถทำได้โดยการใช้ภาษาต่างประเทศที่ระดับความเชี่ยวชาญใด ๆ ยกตัวอย่างเช่น หนึ่งในทักษะที่ระดับ B1 สามารถทำได้คือ “สามารถเชื่อมโยงเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคยหรือความสนใจของตัวบุคคล” ผู้ที่สอนภาษาต่างประเทศสามารถใช้รายการทักษะที่ต้องทำได้เหล่านี้ในการประเมินและออกแบบบทเรียนเพื่อค้นหาช่องโหว่ของความรู้ทางภาษาสำหรับผู้เรียน

CEFR ได้รับการใช้งานอย่างกว้างขวางสำหรับการสอนภาษาในทวีปยุโรป รวมทั้งการศึกษาทั่วไปและโรงเรียนสอนภาษาเอกชน ในหลายประเทศใช้ CEFR แทนระบบการวัดระดับที่เคยใช้ในการสอนภาษาต่างประเทศ กระทรวงการศึกษาในยุโรปส่วนใหญ่ระบุเป้าหมายที่อ้างอิงตาม CEFR อย่างชัดเจนสำหรับนักเรียนทุกคนที่สำเร็จระดับมัธยม เช่น ระดับ B2 สำหรับภาษาต่างประเทศภาษาแรก ระดับ B1 สำหรับภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง สำหรับการหางานในยุโรปจะใช้คะแนนการทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEIC เพื่อกำหนดระดับภาษาอังกฤษ

การใช้ CEFR นอกยุโรปยังอยู่ในขอบเขตที่จำกัด อย่างไรก็ตาม ประเทศในเอเชียและลาตินอเมริกาบางส่วนได้เริ่มนำไปปรับใช้ในระบบการศึกษาของตนบ้างแล้ว

ในยุโรป CEFR ได้เพิ่มมาตรฐานการอธิบายระดับความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศของคุณ โดยเฉพาะในการศึกษา หากคุณเรียนมากกว่าหนึ่งภาษา ที่ยุโรปสามารถใช้ CEFR แสดงระดับภาษาที่มากกว่าสองภาษาในประวัติย่อของคุณ CEFR เป็นกรอบมาตรฐานทั่วทั้งยุโรปในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยและสามารถใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัด

อย่างไรก็ตาม ในเชิงขององค์กร CEFR ไม่ใช่สิ่งที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวาง หากคุณตัดสินใจที่จะใช้ CEFR ในประวัติย่อสำหรับเหตุผลด้านการทำงาน วิธีที่ดีที่สุดคือการระบุเกณฑ์บ่งชี้ระดับทักษะ แสดงคะแนนทดสอบมาตรฐาน และตัวอย่างประสบการณ์ใช้ทักษะทางภาษาของคุณ (การศึกษาต่างประเทศ การทำงานในต่างประเทศ เป็นต้น)

วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาระดับ CEFR ของคุณคือเข้ารับการทดสอบที่มีมาตรฐานและได้รับการออกแบบมาอย่างดี EF SET คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ฟรีทางออนไลน์และเป็นแบบทดสอบแรกที่มาพร้อมกับเกณฑ์ CEFR คุณจะมีเวลา 50 นาที ในการทำแบบทดสอบให้เสร็จเพื่อค้นหาระดับ CEFR ของคุณ

การค้นหาระดับ CEFR ของคุณในภาษาอื่นของยุโรป แบบทดสอบที่นิยมมากที่สุดส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับเกณฑ์ CEFR โดยขึ้นอยู่กับภาษา คุณต้องทำแบบทดสอบที่แตกต่างกัน คุณสามารถตรวจสอบกับหน่วยงานทางการที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษายุโรป ยกตัวอย่างเช่น Alliance Française สำหรับภาษาฝรั่งเศส Instituto Cervantes สำหรับภาษาสเปน หรือ Goethe Institute สำหรับภาษาเยอรมัน โดยทั่วไปจะไม่นิยมใช้ระดับ CEFR เพื่อบ่งชี้ระดับภาษาที่ไม่ใช่ภาษายุโรป

นักเรียนจำนวนมากได้วิจารณ์เกี่ยวกับความก้างของระดับของ CEFR ใน 6 ระดับนี้ประกอบด้วยทักษะและความสามารถมากมาย นักเรียนที่เพิ่งถึงระดับ B1 ค่อนข้างที่จะตามหลังนักเรียนที่เกือบจะผ่านระดับ B2 แต่นักเรียนทั้งสองจะได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ B1 เหมือนกัน ในทางปฏิบัติ ผู้สอนต้องแยกแต่ละระดับของทั้ง 6 ระดับ ออกเป็นระดับย่อย เพื่อออกแบบบทเรียนและการประเมิน

หลายประเทศนอกยุโรปมีแบบทดสอบการประเมินที่นำมาปรับใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยไม่เห็นความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ได้อยู่ในแนวทางเดียวกับแบบทดสอบการประเมินปัจจุบัน ส่วนใหญ่แบบทดสอบการประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษที่ปรับใช้กันอย่างกว้างขวางไม่ได้มาพร้อมกับเกณฑ์ CEFR

เริ่มทดสอบภาษาอังกฤษ 15 นาที เช็คด่วน วันนี้
เริ่มการทดสอบ
รับ EF SET Certificate™ ภายในหนึ่งชั่วโมง
รับใบรับรอง