arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x
Logo
 • Các kỳ thi

  arrowDown
 • Chứng nhận

  arrowDown
 • Các giải pháp

  arrowDown
 • Về chúng tôi

  arrowDown
rightBadgeleftBadge
mobileTopBadgemobileMidBadgetopBadge

Kiểm tra tiếng Anh của bạn miễn phí

Làm bài thi nhiều lần miễn phí

15

PHÚT

QUICK CHECKBắt đầu kiểm tra nhanh các kỹ năng tiếng Anh của mình
50

PHÚT

EF SET


Các bài kiểm tra tiếng Anh khác của EF SET

Cùng với EF SET 50 phút tiêu chuẩn của chúng tôi, chúng tôi cũng có các bài kiểm tra khác dành cho các công ty và trường học tùy thuộc vào nhu cầu đánh giá của họ. Liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin.

EF SET 30

30 Minutes

Reading & Listening


Bài kiểm tra thích ứng ngắn nhất của chúng tôi hoàn hảo trong việc sắp xếp lớp cho học sinh vào bất kỳ khóa học tiếng Anh nào phù hợp và được xét trên thang điểm CEFR. Liên hệ chúng tôi

EF SET 120

120 Minutes

Reading & Listening


Đánh giá kỹ năng tiếng Anh chuyên sâu của người làm bài kiểm tra, dành cho các nhà nghiên cứu và học giả. Liên hệ chúng tôi

SPEECH TEST

Beta

5 Minutes

Pronunciation & Fluency


Miễn phí đăng ký, nhận được đánh giá ngay lập tức về phát âm và sự trôi chảy của bạn. Liên hệ chúng tôi