arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x
rightBadgeleftBadge
mobileTopBadgemobileMidBadgetopBadge

Kiểm tra tiếng Anh của bạn miễn phí

Làm bài thi nhiều lần miễn phí

15

PHÚT

QUICK CHECKBắt đầu kiểm tra nhanh các kỹ năng tiếng Anh của mình
50

PHÚT

EF SET


Các bài kiểm tra tiếng Anh khác của EF SET

Cùng với EF SET 50 phút tiêu chuẩn của chúng tôi, chúng tôi cũng có các bài kiểm tra khác dành cho các công ty và trường học tùy thuộc vào nhu cầu đánh giá của họ.

SPEECH TEST

Beta

5 Minutes

Pronunciation & Fluency


Miễn phí đăng ký, nhận được đánh giá ngay lập tức về phát âm và sự trôi chảy của bạn.