arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x

Kiểm tra tiếng Anh của bạn miễn phí

Kiểm tra tiếng Anh của bạn miễn phí

Kiểm tra nhanh
Chứng chỉ tiếng Anh

Kiểm tra nhanh

15 Phút
  • Miễn phí. Không cần đăng kí. Bắt đầu ngay.
  • Đo lường kết quả theo tiêu chuẩn CEFR quốc tế
  • Chia sẻ kết quả của bạn trên các phương tiện xã hội

Kiểm tra nhanh

15 Phút
  • Miễn phí. Không cần đăng kí. Bắt đầu ngay.
  • Đo lường kết quả theo tiêu chuẩn CEFR quốc tế
  • Chia sẻ kết quả của bạn trên các phương tiện xã hội

Chứng chỉ tiếng Anh

50 Phút