Kiểm tra tiếng Anh của bạn miễn phí

Kiểm tra nhanh

15 Phút

  • Miễn phí. Không cần đăng kí. Bắt đầu ngay.
  • Đo lường kết quả theo tiêu chuẩn CEFR quốc tế
  • Chia sẻ kết quả của bạn trên các phương tiện xã hội
Bắt đầu kiểm tra nhanh Bắt đầu kiểm tra nhanh Tìm hiểu thêm

Chứng chỉ tiếng Anh

50 Phút

Đăng nhập miễn phí Lấy chứng chỉ ngay bây giờ Tìm hiểu thêm