arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลัง EF SET

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลัง EF SET

ที่ EF Education First เรานำการวิจัยและการพัฒนาที่ซับซ้อนมาใช้เพื่อทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานสำหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ผู้เรียนขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รับการประเมินภาษาอังกฤษด่วน รับ EF SET Certificate™

ในการสร้างช่องทางการทดสอบที่ทันสมัย เราได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในด้านการประเมินภาษา การทดสอบแบบกลุ่มใหญ่และการวัดผลทางจิตวิทยา ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดาวน์โหลดเอกสารหัวข้อ EF Standard English Test Technical Background Report ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการออกข้อสอบ รายละเอียดข้อสอบ การประเมินผลที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป การกำหนดรูปแบบ การวิเคราะห์รายการ การตั้งค่ามาตรฐาน และการควบคุมคุณภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่ info@efset.org.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการของเรา

EF SET Academic Report

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแม่นยำของผลสอบและความน่าเชื่อถือของ EF SET เมื่อเปรียบเทียบกับแบบทดสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ

Summary

EF SET and IELTS

EF SET and TOEFL