ที่ EF Education First เรานำการวิจัยและการพัฒนาที่ซับซ้อนมาใช้เพื่อทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานสำหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ผู้เรียนขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในการสร้างช่องทางการทดสอบที่ทันสมัย เราได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในด้านการประเมินภาษา การทดสอบแบบกลุ่มใหญ่และการวัดผลทางจิตวิทยา ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดาวน์โหลดเอกสารหัวข้อ EF Standard English Test Technical Background Report ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการออกข้อสอบ รายละเอียดข้อสอบ การประเมินผลที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป การกำหนดรูปแบบ การวิเคราะห์รายการ การตั้งค่ามาตรฐาน และการควบคุมคุณภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่ info@efset.org.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการของเรา

EFSET ACADEMIC REPORT

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแม่นยำของผลสอบและความน่าเชื่อถือของ EFSET เมื่อเปรียบเทียบกับแบบทดสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ

SUMMARY

EFSET AND IELTS

EFSET AND TOEFL