arrow copy 4arrow copy 4Reading-iconFill 1check copy 21Page 1globeGoogle-Plus-iconFill 1Fill 1Fill 1Listening-iconLogout-iconPage 1 Copy 3Page 1arrowPage 1watchPage 1 Copy 2Page 1 Copy 2Group 2Group 2x
Logo
 • Các kỳ thi

  arrowDown
 • Chứng nhận

  arrowDown
 • CEFR

  arrowDown
 • Về chúng tôi

  arrowDown
topBadgeleftBadgerightBadgemobileTopBadgemobileMidBadge

Tìm chứng chỉ của bạn

Nhập địa chỉ email bạn đã sử dụng khi làm bài kiểm tra. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết đến chứng chỉ của bạn.